SANEERAUSPROSESSIN AIKANA

• SELVIYTYJÄN SYNDROOMAN TUNNISTAMINEN JA TUNNUSTAMINEN

Suurin yksittäinen tekijä saneerauksen epäonnistumisessa on jatkavan henkilöstön kokema selviytyjän syndrooma. Se on inhimillinen reaktio epävarmaan tilanteeseen ja sitä kokevat kaikki henkilöstöryhmät, myös johto.

Yt-neuvotteluiden alkaessa kaikille tyypillisiä tuntemuksia ovat syyllisyys, stressi, pettymys, kyynisyys, häpeä itseä ja työnantajaa kohtaan, epävarmuus, ahdistus, itsekkyys, työpaineiden kasvaminen, työmoraalin laskeminen, keskittymisen puute, tulevaisuuden pelko ja uskonpuute organisaatioon. Vähemmän yleisiä, mutta voimakkaita reaktioita ovat shokki, viha, raivo, kostonhalu, katkeruus johtoa kohtaan, lojaalisuuden murentuminen, lamaantuminen, apatia ja itsetuhoiset ajatukset.

Seurauksena on klikkiytyminen, liittoutuminen, mielistely, johdon panettelu, agitaatio, irtisanottujen henkilöiden vältteleminen sekä minimi- tai maksimityöskentely. Muita seurauksia ovat työajan käyttäminen omiin tehtäviin, poissaolot, tunteiden kovettaminen, kilpailu jäljelle jääneistä työtehtävistä, informaatiokatkokset, tiedon panttaaminen, tietovuodot, huhujen levittäminen, organisaation tahallinen vahingoittaminen, tietoturvan ja henkilöturvan väärinkäyttö, varkaudet, vandalismi ja väkivaltaisuus.

• VÄLTETÄÄN AVAINHENKILÖIDEN LÄHTEMINEN

Jatkavan organisaation kannalta vaikeinta on, että avainhenkilöitä lähtee pois silloin, kun heitä eniten tarvitaan. Vahinko on kahdenkertainen, jos avainhenkilö siirtyy kilpailijan palvelukseen tai perustaa oman kilpailevan yrityksen. Avainhenkilö saattaa toimia johdon tehtävissä, myynnissä, tuotekehityksessä tai asiantuntijana.

• VÄLTETÄÄN TUOTTAVUUDEN LASKU

Selviytyjän syndrooma näkyy tuottavuuden laskuna. Sitä selittävät jäljelle jäävän henkilöstön osaamisen puute, työkuormitus sekä huonontuneet työmoraali ja työmotivaatio. Ottamalla nämä tekijät ennalta huomioon voidaan tuottavuuden laskua pienentää.

• SANEERAUSVAURIOIDEN MINIMOIMINEN

Omistajat kärsivät saneerauksessa omistusarvon vähenemisestä. Hallitus ja johto kärsivät imagohaitoista. Organisaatio kärsii työnantajamaineen huononemisesta, ja henkilöstö kärsii selviytyjän syndroomasta. Asiakkaat ja tavarantoimittajat menettävät luottamuksensa yritykseen. Näihin ongelmiin konsultoinnissa pureudutaan.

Palaa etusivulle »